Tähän tiedotteeseen on koottu yhdistyksen perustamisen yhteydessä kerättyjä ajatuksia. Tiedote ei ole yhdistyksen virallinen käsitelty periaatteiden julistus, vaan seuraavat periaatteet on nostettu esiin keskustelun pohjaksi pyrkimyksenä avoimuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamiseen.

Yhdistyksen perustamisen tarve nousee seuraavista yhdistyksen olemassaolon tarpeista – tarvitaan toimija, joka:

 • nostaa tilannetekijäohjatun osaavan testauksen näkyville testauksen yleisestä massasta ja sitä kautta parantaa osaavien testaajien arvostusta.
 • on mukana luomassa osaavan, tilannetekijäohjatun testauksen kysyntää testauspalvelumarkkinaa kehittäen yhteistyössä yritysten kanssa.
 • ottaa BBST (Black-Box Software Testing)-kurssisarjan käytön laajentamisen osalta vastaavan roolin kuin FiSTB on ottanut ISTQB:n osalta – markkinointi, kouluttajien akkreditointi ja sertifiointitietojen tallennus. BBST-kurssisarjan sisällön omistaa Kaner Fieldler Associates (KFA), jonka kanssa yhdistys tekee yhteistyötä Suomessa pidettävien ja suomeksi pidettävien kurssien osalta. Suomenkielisten kurssien osalta KFA ei pysty tarjoamaan toteutuksien valvontapalvelua, jolloin yhdistys toimii siinä roolissa KFA:n valtuuttamana.
 • organisoi ja mahdollistaa kaupallista kurssitarjontaa kentän käytännön tarpeisiin niiltä osin kuin kaupalliset toimijat eivät kyseisiä sisältöjä tarjoa. Esimerkiksi tuo ulkomaisia asiantuntijoita (kantaa näihin liittyvän taloudellisen riskin) sekä järjestää käytännöllisiä testausta käsitteleviä kursseja paikallisten asiantuntijoiden verkoston avulla. Erityisesti organisoitavaksi otetaan vuosittainen testaaja-konferenssi, joka sisällöltään ei käsittele prosesseja ja hallintaa, vaan käytännön tekemistä. Tälläistä testaajakonferenssia ei ole haluttu kaupallisten toimijoiden puolesta järjestää, sillä kalliiden kurssien myyminen testauspäälliköille ja organisaatiokehittäjille on ollut paremmin tuottavaa liiketoimintaa.
 • osana tarkoitustaan mahdollistaa kaupallisen tiedottamisen yhdistyksen jäsenistölle, luoden paremmat edellytykset luoda uutta liiketoimintaa testauksen osalta laajentaen aatteellisuutta yksilöistä yrityksiin ja kokonaisuuden edistämiseen molempia osapuolia palvelevalla tavalla.
 • hankkii rahaa toiminnan edellytysten hoitamiseksi, tarjoten vuosisponsorointia / tapahtumasponsorointia testausalueen yrityksille pitäen yritykset erillään aatteellisen toiminnan ydinasioista.
 • tuottaa omaa ja ekosysteemin näkyvyyttä tukevaa uutiskirjettä ja säännöllisiä suomenkielisiä artikkeleita julkaistavaksi websivuillaan. Pitää asia-artikkelit selkeästi irrallaan markkinointiviesteistä mahdollistaen myös yhdistyksen käyttämisen markkinointiviestien välittämiseen kaikkia osapuolia tukevalla tavalla.
 • On suhteessa testausOSY:yyn vastaavassa roolissa kuin FiSTB, eri asian / tavoitteen osalta, kuitenkin irrallaan TTLry:stä välttääkseen jäsenille kohdistuvan jäsenmaksun.
 • Toimii myös testaukseen erikoistuneiden testaajien parhaaksi: testaajat ovat monesti edelleen yksin, rajallisilla koulutusmahdollisuuksilla ja tarvitsevat tukea.

BBST-kurssisarja

BBST-kurssisarjan osalta lähdetään siitä, että kurssin pilotointi ja käännöstyö suomeksi ovat Yhdistyksen tehtäviä. Laajenemisessa haetaan sekä freelance-kouluttajia että yrityksiä verkoston osaksi.

BBST-kurssisarjan taustaperiaatteena on organisoida kurssisarja AST:n versiosta eroavalla tavalla kolmen keskeisen ominaisuuden osalta:

 1. Kurssitoteutuksen opettajille maksetaan palkkio, jonka kokonaiskustannusvaikutus yhdistykselle on sama laskutuksella yrityksille ja freelancerille maksettavana palkkasummana. Palkkiotaso määräytyy kurssiroolin tehtävien mukaan.
 2. Opettajien tehtäviin kuuluu opiskelijakohtaisen palautteen antaminen pääharjoitustöistä sekä tentistä sen sijaan että palaute organisoitaisiin vertaiskatselmointina, jonka laatu vaihtelee katselmoijan taitojen pohjalta saattaen tuottaa täysin väärää palautetta suhteessa kurssisisällön tavoitteisiin.
 3. Kurssin opiskelijoille hankitaan Context-Driven Pressin kustantama ko. kurssin työkirja opiskelun tueksi. Kirja sisältyy kurssimaksuun.

Jotta tämä olisi mahdollista, kurssin pilotoinnin tarkoituksena on:

 • Selvittää opiskelijakohtainen kustannustaso, jolla kurssin organisoinnin taloudelliset puitteet ovat kunnossa
 • Laajentaa osaavien kouluttajien verkostoa Cem Kanerin tukemana ja luoda oma kouluttajien koulutus- ja hyväksymismalli
 • Luoda kurssin organisoinnin käytännöt esim. moodle-hostaus, refund/retake policy, ilmoittautuminen&laskutus, markkinointimalli, markkinointirekisteri, kurssin läpäisseiden rekisteri
 • Luoda sopimusrakenne, joka selkiyttää Yhdistyksen ja KFA:n suhteen mahdollistaen suorat sopimussuhteet yritysten ja KFA:n välillä kuitenkin tarjoten markkinointitukea.

BBST-kurssisarjan opettajaverkoston laajetessa yhdistyksen tehtävänä on organisoida kurssiin liittyvä muutoshallinta ja mahdollistaa hyvien ja tasalaatuisten hyväksyttyjen kurssien saatavuus ja näkyvyys. BBST-kurssien opetuslupaa on tarkoitus aktiivisesti laajentaa eri organisaatioille eikä muodostaa BBST:stä yhden organisaation markkinakohtaista toteutusta. Materiaalin oikeudet kuuluvat Kaner Fieldler Associatesille, jonka kanssa Yhdistys solmii tarvittavat sopimukset.

Pilotointivaiheessa Yhdistys hoitaa rahoituksen Cem Kanerin saamiseksi opettamaan opettajia ja tukemaan kurssitoiminnan hallittua laajentamista. Lisäksi yhdistys hoitaa Moodle-alustan hostauksen hankintana Florida Techiltä, pyrkimyksenä siirtyä paikallisen toimijan käyttöön Moodle-hostauksessa. Pilottivaiheessa kurssit markkinoidaan Yhdistyksen nimellä ja pilottivaiheen jälkeen Yhdistys tarjoaa portaalimuotoisen tavan löytää hyväksytyt BBST-kouluttajat.

BBST-kurssisarja koostuu KFA:n versioista seuraavista kursseista:

 • BBST Foundations
 • BBST Bug Advocacy
 • BBST Test Design
 • BBST Domain Testing

Muu toiminta tilannetekijäohjatun testauksen edistämiseksi

Yhdistyksen sääntöihin on nostettu muutamia toimintamuotoja, jotka on erityisesti ovat syntyneet tarkastelemalla nykyistä toimintaa testauskentällä.

 1. Testausmatkailuapuraha
  Useissa kansainvälisissä konferensseissa on havaittavissa, että niissä puhuvat suomalaiset ovat markkinan kokoa pienemmässä vähemmistössä ja että puhujissa painottuvat kaikkiaan konsultit – organisaatiot joiden intresseissä on pitää ihmisiä esillä markkinoimassa yritystä testaussektorilla. Sen sijaan tuoteorganisaatioiden erinomainen testauskokemus jää vähäiselle näkyvyydelle. Yhdistyksen yhtenä toimintamallina olisi myöntää matka- ja päivärahakustannuksia konferenssipuhujille, jotka edistävät osaavan tilannetekijäohjatun testauksen osaamisen näkyvyyttä
 2. Testauskonferenssin järjestäminen
  Vastaava testausalan maksullinen (tai sponsorituottoinen) testaajakonferenssi kuin Let’s Test on Ruotsissa – painottaen tekemistä ja siihen liittyviä taitoja.